banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

logo

بنام ایران و ایرانی


برای یافتن راه حلی معقول در راستا ی وحدت و انسجام بخشیدن، بین گروه ها، افراد موثر، درون اندیشه مشروطه پادشاهی از یک سو و ازسوی دیگر بررسی و چگونگی رفتار نمودن در حصول و رفع موانع کار مشترک ، جلسه ای بدور از هرگونه ادعائی از قبیل داشتن حقانیت یا وجه تمایزی خاص، با حضور تعداد قابل توجه و موثری از مبارزان ساکن کانادا و امریکا در تاریخ 24 آگوست 2008 در لس آنجلس برگزار گردید. نتایج حاصله و اهداف مورد نظر با تائید همرزمان ساکن اروپا را به اطلاع مشتاقان ایرانزمین میرسانیم ،


{ دست به تفرقه دادن نه زیرکی ست }


درتاریخچه حدود 30 سال تلاش مداوم بر علیه رژیم منحوس جمهوری اسلامی بر آمده از فتنه سال 1357 خورشیدی، مبارزات سیاسی در حول و حوش خیمه های متعدد و گوناگون باعث گردیده که بخش عمده ای از آپوزیسیون کارساز نتوانند مرکزیتی پرتوان با شعار واحد مبارزاتی و فراسازمانی یا فراگروهی تشکیل دهند .


لذا پس ازمشاهده و درک وضع کنونی حساس و خطرناک بین المللی و وضع رقت بار ملت ایران برتمامی مبارزان واجب و لازم است که در پی حمایت از ملت صفوف خودرا بدورازهرگونه تعصب یا خود شیفتگی سیاسی متشکل نمایند ، البته این امر به تنهائی و یا بدور از رعایت اصول و دستاوردهای درخشان درون آرمان مشروطه خواهان نمیتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند اما باید مارا در بعد یا مرحله جدید مبارزه آنهم ایجاد قیامی با حضور فعالانه و محوری پادشاه با حمایت مردمی برای براندازی و تشکیل فضائی دموکراتیک در جایگاه انتخاب ملی یاری نماید


شاهدیم بدلیل رفتار بدوراز تمرکز معقول، پادشاه نتوانسته از ما بعنوان نیروئی منظم و کارآئی در صحنه کارزار ملی و جهانی خود سود ببرد، حتا دراین هیاهوی پراکندگی ما را ازدرک، شنیدن و بکاربستن رهنمودهای دموکراتیک وی بدلیل منش خاص ایشان در خصوص نگاه به مسائل و بررسی دیگران درمسیرجدال خود بهره مند گردانند. مشروطه خواهان براساس تفکرایرانی و بدلیل حفظ یکپارچگی ملی باید سرنوشت سیاسی خود را بدست خود رقم زنند، با تکیه بدین نکات اعضاء درجلسه از همان شب برای یاری گرفتن از تمامی افراد و یا سازمانهای معتقد به مشروطه پادشاهی که دارای تربیت و سلیقه های سیاسی متفاوت هستند، به منظور فراهم نمودن فضائی وحدت آمیز آغاز بکار نموده و قصدشان ایجاد سازمانی با شکل و شمایل مرسوم اضافه برگروه ها و سازمانهای موجود نیست، تنها برای نظم بخشیدن به مناسبات و ارتباطات مبارزاتی ، تشکیل ستادها ی پشتیبانی با هدف یکی شدن را مورد نظر قرار داده و دبیرخانه ای موقت شکل یافت تا بتواند محیط زنجیره ای ستادهای منطقه ای را در دنیا درکسب اهداف ارائه شده تنظیم گرداند .


تنها تکیه بر این میثاق .

ما مشروطه خواهان با ایجاد وحدتی بدور از هرگونه تحمیل حزبی و گروهی میتوانیم و باید درجایگاه حمایت از اندیشه پادشاه و پرچم داری ایشان در صحنه مبارزات در مقاطع لازم و حیاتی یک صدا عمل نمائیم . تاملت بتواند ما را در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی یاری نماید .


پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم،

برای پشتیبانی و برجائی، ازسازمانها و همه کسانیکه به تنهائی مبارزه میکنید درخواست مینمائیم به این جنبش میهنی بپیوندید.


برای پیوستن به یکدیگر با ایمیل آدرس و یا فکس زیر مارا آگاه سازید، با سپاس جاوید شاه


شماره فکس موقت دبیر خانه 818.888.3389
ایمیل آدرس موقت دبیرخانه followersofthe_princeRP@yahoo.com