banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

 

سالروز ظهور مردی بر عرصه گیتی که آمدنش، زیستنش و رفتنش
فقط با یک جمله خلاصه می شد و آن هم عشق – عشق و باز هم عشق
به ایران بود را به همه عاشقان ایرانزمین و خاندان میهن پرست پهلوی
شادباش می گوییم.

محمد رضا شاه پهلوی به راستی عاشقانه زیستن برای میهن را معنا بخشید

شاهنشاه آریامهر